‘ಅರಿವಿನ ಅಲೆಗಳು’ – ಸಂಚಯ ತಂಡ ೨೦೧೧ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರೋತ್ಸವದ ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆಗಾಗಿ ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಬಳಕೆದಾರರು, ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಇತ್ಯಾದಿ ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ ೧, ೨೦೧೧ ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ ೧೪, ೨೦೧೧ ರ ವರೆಗೆ http://arivu.sanchaya.net ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಯೋಜನೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ೨೦೧೨ರಲ್ಲೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗಿದ್ದು,. ಈ ಎಲ್ಲ ಲೇಖನಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಕ್ಕುಗಳು ಲೇಖಕರದ್ದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಜೊತೆಗೆ, ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸಮಾಜ, ಸಮುದಾಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ವಿಷಯದ ಅರಿವನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲಿ ಪಸರಿಸಲು ಒಟ್ಟುಗೊಂಡ ಲೇಖಕರು, ಈ ಎಲ್ಲ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳ ಬಯಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅರಿವಿನ ಅಲೆಗಳು ಸಂಗ್ರಹದ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕಾಮನ್ಸ್ ಪರವಾನಗಿಯಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮುಖೇನ ಲೇಖನವನ್ನು ಅರಿವಿನ ಅಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಚಯದ ಉಲ್ಲೇಖದೊಡನೆ, ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ಹಾಗೂ ಪರಿಚಯದೊಂದಿಗೆ, ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲದೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ರಹಿತ ಜ್ಞಾನದ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಚಿಕೆ ಅಥವಾ ಇದರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಯೋಜನೆ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಮುದ್ರಣಾಲಯ, ಪ್ರಕಾಶಕರು ಇತ್ಯಾದಿ ಮೊದಲು arivu AT sanchaya.net ಗೆ ಮಿಂಚಂಚೆ ಕಳುಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದು ನಂತರವೇ ಮುಂದುವರೆಯ ತಕ್ಕದ್ದು.

ಅರಿವಿನ ಅಲೆಗಳು – ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ , ಇ-ಪಬ್ ಇತರೆ ಇ-ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುವಾಗ, ಇತರರೊಡನೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡದಿರಿ.

   Creative Commons Licenseಅರಿವಿನ ಅಲೆಗಳು | Arivina Alegalu by ಸಂಚಯ | Sanchaya is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License. Permissions beyond the scope of this license may be available at http://arivu.sanchaya.net/license

ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಇತರರೊಡನೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪರವಾನಗಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
&nbsp; &nbsp;<a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/"><img alt="Creative Commons License" style="border-width:0" src="http://i.creativecommons.org/l/by-nc-nd/3.0/88x31.png" /></a><span xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" href="http://purl.org/dc/dcmitype/Text" property="dct:title" rel="dct:type">ಅರಿವಿನ ಅಲೆಗಳು | Arivina Alegalu</span> by <a xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#" href="http://arivu.sanchaya.net" property="cc:attributionName" rel="cc:attributionURL">ಸಂಚಯ | Sanchaya</a> is licensed under a <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/">Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License</a>. Permissions beyond the scope of this license may be available at <a xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#" href="http://arivu.sanchaya.net/license" rel="cc:morePermissions">http://arivu.sanchaya.net/license</a>