ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ Jan 6, 2013 ವಿಭಾಗ 2013, ale3 | 0 ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಜನರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸುವಂತಹ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಲು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಜನರಿಗೆ ಬಳಸಲು ಸರಳ/ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಜನರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮುಖ್ಯವಾದುದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ತಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಿದ್ದರೆ ತಾವು ಬಳಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ವಿಷಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗಬೇಕಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಜನರ ಭಾಷೆಯಾದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಅಥವಾ ಕೆಲವೆಡೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರದಿರುವುದು, ಇಂದಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯೆನ್ನುವಂತೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಜನರು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರಾದರೂ ಆಯಾ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೆಡೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಜನರಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆ ಕಷ್ಟವೆನಿಸಿ, ಬಳಕೆಯಿಂದಲೇ ದೂರ ಉಳಿದಿರುವುದೂ ಉಂಟು.

ಸರಕಾರ/ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮತ್ತು ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರ ನಡುವಿನ ವ್ಯವಹಾರವು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿಸಲು ಕನ್ನಡದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕನ್ನಡವಿಲ್ಲದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಸರಕಾರ/ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮತ್ತು ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರ ನಡುವಿನ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತಡೆಗೋಡೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಹಿಂದೆ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ವಿಷಾದನೀಯವಾದುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸರಕಾರ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಈ ಆಡಳಿತ/ಮೊಬೈಲ್ ಆಡಳಿತವನ್ನು ರೂಪಿಸಿ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿದೆಯಾದರೂ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆಂದು ಕನ್ನಡ ಬಳಸಿರುವುದು ಕಾಣುವುದರಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಈ- ಆಡಳಿತ/ಮೊಬೈಲ್ ಆಡಳಿತದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುವಂತಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆಗೆ ಇನ್ಯಾರನ್ನೋ ಅವಲಂಬಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.

ಸರಕಾರ/ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ತಂತ್ರಜ್ಜಾನವೆಂದಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎನ್ನುವ ಹುಸಿಯನ್ನು ನಂಬಿರುವುದು ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರೂ ಅದನ್ನೇ ನಂಬುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಾದ್ಯವೇ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಹುಸಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ, ತಾವು ಕೊಳ್ಳುವ/ ಬಳಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರಲೇ ಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಹೇಳಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ಜನರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ಸರಕಾರ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಸಿಗದಂತಾಗಿದೆ.

ಕನ್ನಡಿಗರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದು ಕನ್ನಡಿಗರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಣಲು ಮತ್ತು ಸರಕಾರ/ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಲುಪಲು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವೆಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎನ್ನುವ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಯುವ ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಪಾತ್ರವೂ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು.

ಲೇಖಕ: ಅರುಣ್ ಜಾವಗಲ್

ಸರಕಾರಿದ ನಾಗರೀಕ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೇಕು ಎನ್ನುವೆಡೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕನ್ನಡ ಗ್ರಾಹಕ ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯ. ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಪಾತ್ರದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು, ಸರಕಾರ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿ, ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸೇವೆಗಳೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡೆಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಾಪ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನೀಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.