ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ Jan 1, 2013 ವಿಭಾಗ 2013, ale3 | 0 ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಎರಡು ವಸಂತಗಳನ್ನು ಕಳೆದಿರುವ ಅರಿವಿನ ಅಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಆಶಯವನ್ನು ಹೊತ್ತು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿದ್ದ ಸಂಚಯ ಈ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿತದ್ದು ಬಹಳ. ಕೇವಲ ತಂತ್ರಾಂಶ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಂಚಯ ‘ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಹಾಗು ತಂತ್ರಾಂಶ ಕುರಿತ, ಅನುಭವಿ ವಿಚಾರ ಸಂಗ್ರಹ’ವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಚಯದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಕಟಣೆ ‘ಸಂಚಯ – ಹೊಸ ರೂಪ‘ದಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು. ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕೂಡ ಅರಿವಿನ ಅಲೆಗಳ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ.

ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಯವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಅನಿಲ್ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ‘ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಣೆ’ ಎಂಬ ಲೇಖನದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ವಿಜ್ಞಾನದೆಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಿರುವ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರದ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ವಿಚಾರವನ್ನೂ, ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಅದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾದರಿಯನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎಂದಿನಂತೆ ಅರಿವಿನ ಅಲೆಗಳು – ಸಾಮಾನ್ಯನ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮುಂದಿನ ಹಲವಾರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತರಲಿದೆ. ಈ ಅಲೆಗಳ ಸರದಿಗೆ ನಿಮ್ಮದೂ ಒಂದು ಲೇಖನ ಸೇರಲಿ, ಜ್ಞಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವೆಲ್ಲೆಡೆ ಈ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಹರಿಯ ಬಿಡಲು ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರವೂ ದೊರೆಯಲಿ ಎಂದು ವಿನಂತಿಸುತ್ತಾ,

ಅರಿವಿನ ಅಲೆಗಳು ತಂಡ – ಸಂಚಯ